bootstrap html templates
Europejski Fundusz Społeczny

Szkolny Ośrodek Kariery

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywni i kompetentni

Wybrane zawody przyszłości

Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę przewiduje, największym powodzeniem na rynku pracy będą się cieszyć następujące grupy zawodów:

Internetowe zawody przyszłości :

- Dydaktyk medialny - przygotowuje oprogramowanie umożliwiające naukę. Praca taka, polega na przenoszeniu wiedzy zawartej w podręcznikach na płyty CD. Wiedza zaprezentowana w taki sposób musi mieć wartość dydaktyczną i musi być też łatwo przyswajana. Praca dydaktyka wymaga doskonałej znajomości komputera, umiejętności programowania, wiedzy z zakresu pedagogiki. Osoba chcąca wykonywać taki zawód musi umieć współpracować z innymi, gdyż tutaj konieczna jest współpraca z nauczycielami różnych przedmiotów. W Polsce nie ma uczelni, które kształcą dydaktyków medialnych. Najczęściej zostają nimi twórcy multimedialni.

- Traffic manager - zajmuje się śledzeniem ruchu na witrynie internetowej, przygotowywaniem raportów i statystyk dotyczących np. oglądalności serwisu dla różnych działów firm, klientów zewnętrznych. W Polsce nie istnieją szkoły przygotowujące do tego zawodu, ani nie ma ludzi posiadających doświadczenie w tej branży. Wszystko krystalizuje się z dnia na dzień.

- Kierownik ds. zawartości (Content Manager) lub dyrektor serwisów - odpowiada za organizację i sposób prezentacji zawartości strony internetowej. Współpracuje ze specjalistami ze wszystkich działów wnoszących wkład w budowę serwisu. Uzgadnia wymagania techniczne z pracownikami działu informatyki, współpracuje przy tworzeniu kampanii marketingowych. Osoba, która chce wykonywać taki zawód musi mieć przygotowanie techniczne.

- Specjalista ds. kanału e-mail - definiuje strategię firmy, dotyczącą postępowania z pocztą przychodzącą i wychodzącą. Przy pomocy poczty elektronicznej tworzy swój wizerunek. Osoba taka planuje kampanie reklamowe firmy, prowadzi badania nad możliwościami zaoferowania odbiorcom nowych form e-mail. Ktoś kto chciałby wykonywać taki zawód musi mieć doświadczenie w tworzeniu oprogramowania.

- Analityk nowych miar - analizuje raporty dotyczące ruchu na stronie internetowej. Określa na podstawie liczby użytkowników i czasu wizyty na stronie odpowiednią dla danego serwisu strategię rozwoju. Osoba zainteresowana takim zawodem musi posiadać umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków z "liczb". Bardzo potrzebne jest do tego zawodu doświadczenie w zarządzaniu bazami danych.

- Organizator pracy wirtualnej - koordynuje pracę grupy ekspertów dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Czuwa nad komunikacją, przepływem informacji, rejestracją zmian wprowadzanych w założeniach projektu, nadzorowaniem realizacji harmonogramów i weryfikacją osiągniętych przez rozproszoną grupę celów. Kiedy zadanie zostanie zakończone, organizator pracy wirtualnej rozpoczyna pracę z nową grupą. Jest to praca dla osób ze zdolnościami przywódczymi, interpersonalnymi. Osoby takie muszą dokładnie określać, jakiego rodzaju specjalistów wymaga konkretny projekt. Powinny także dobrze organizować swoją pracę, koncentrować się na kilku sprawach jednocześnie.

- Etyczny haker - to specjalista, który za odpowiednim wynagrodzeniem będzie włamywać się do sieci korporacyjnej (która go zatrudnia!), w celu wyszukania jej słabych punktów i zaproponowania bezpieczniejszego rozwiązania. Etyczny haker musi bardzo dobrze znać systemy operacyjne, aplikacje, prototypy sieciowe, oprogramowania zabezpieczające. Musi mieć bardzo dobrą reputację (wiadomo, że słowo haker kojarzy się z pobytem w więzieniu). Osoba chcąca pracować w takim zawodzie musi szybko reagować na zmiany, posiadać doświadczenie zawodowe, być otwartą na nowe wyzwania.

- Researcher - menedżer informacji - profesjonalnie wyszukuje informacje w internecie. Stosuje specjalistyczne oprogramowania, korzysta z zaawansowanych procedur wyszukiwania. Na pewno musi znać bardzo dobrze oprogramowania.

- Webmaster - zajmuje się tworzeniem, projektowaniem stron www, zakładaniem serwisów internetowych. Popyt na informatyków będzie się zwiększał z roku na rok.

- Analityk systemów komputerowych - zajmuje się projektowaniem konkretnych zastosowań umożliwiających przetwarzanie danych i rozwiązywanie problemów użytkownika. Przygotowuje koncepcję systemu, tworzy konkretne oprogramowania, testuje programy, przeszkala pracowników. Chcąc pracować w takim zawodzie należy być opanowanym, samodzielnym. Dodatkowo trzeba rozumować logicznie i myśleć twórczo.

- Telepracownicy - wykonuje różnego rodzaju prace tylko w domu, posługując się internetem. Rozwój komputeryzacji, sprawi, że szkoły muzyczne będą kształcić pod kątem obsługi instrumentów elektronicznych wspomaganych przez komputer, a plastyczną sztalugę i pędzel zastąpią programem graficznym i myszką.

Specjaliści finansowi:

- Analityk finansowy - wykonuje czynności związane z badaniem danych finansowych pochodzących z różnych źródeł. Opracowuje prognozy przyszłościowe na podstawie znajomości rynku i faktów. Analityk musi znać aktualne informacje o sytuacji gospodarczej kraju, zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości, analizy ekonomicznej i funkcjonowania rynku pieniężnego. Osoba chcąca wykonywać taki zawód musi ukończyć szkołę średnią z odpowiednim profilem lub szkołę wyższą o kierunku ekonomicznym.

- Doradca inwestycyjny - odpłatnie udziela rad i informacji w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Przeprowadza analizy finansowe związane z rynkiem kapitałowym. Wykonuje czynności związane z udzielaniem pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia określonych papierów wartościowych lub powstrzymuje się od zawarcia transakcji. Doradców inwestycyjnych zatrudniają domy maklerskie, banki i instytucje mające związek z gospodarką. Do wykonywania tego zawodu potrzebna jest wiedza z zakresu rachunkowości, matematyki, statystyki.

Negocjatorzy:

- Negocjatorzy w dużych firmach i korporacjach - przedmiotem negocjacji staną się warunki fuzji, umów czy kontraktów. Posiadanie bogatych informacji o partnerach biznesowych, łącznie z danymi objętymi tajemnicą, gwarantować będzie przewagę na rynku.

- Specjalista ds. eksportu / importu - sprzedaje towary wyprodukowane w kraju lub kupuje towary w innych krajach i sprowadza je do Polski. Do podstawowych czynności należy: zbadanie eksportu i importu, poszukiwanie rynków sprzedaży towarów, negocjowanie cen. Osoba chcąca pracować w takim zawodzie musi mieć dobrą pamięć, uzdolnienia rachunkowe, myśleć twórczo, doskonale znać języki obce. Dodatkowo powinna być niezależna i dyspozycyjna. Osoby łączące zawód ochroniarza, negocjatora i psychologa będą przeciwdziałać napadom, demonstracjom i rozbojom. Potrzebne będą np. w szkołach, ale nie tylko. Zrealizować się będą też mogli negocjując np. z porywaczami.

Zawody w służbie społeczeństwu:  dietetycy, rehabilitanci, fizykoterapeuci, lekarze domowi, psycholodzy, psychoterapeuci 

Osoby te będą pomagać starszym, tak aby poczuły się jak pełnowartościowi członkowie społeczeństwa. Jeśli chodzi o psychologów i psychoterapeutów to zapotrzebowanie na te zawody będzie wzrastać z roku na rok, gdyż w Polsce obserwuje się wzrost ilości osób żyjących w dużym stresie. W związku z tym potrzebne będą osoby odporne na stres, potrafiące zrezygnować z życia rodzinnego na rzecz pracy zawodowej.

Menedżerowie kultury:

- Organizatorzy czasu wolnego - znajdą pracę w obiektach rozrywkowo - rekreacyjnych. Zajmować się będą organizowaniem wolnego czasu wszystkim tym, którzy chcą go wykorzystać, a nie wiedzą w jaki sposób.

- Organizatorzy podróży - zajmować się będą ekonomiczną stroną wyjazdów, mając na uwadze zwiększenie zysków firm.

- Menedżer kultury - pośrednik pomiędzy artystami, a wielkim biznesem. Orientuje się w problematyce rynku, zna możliwości inwestycyjne firm, odpowiednich ludzi. Menedżer zyskuje sponsorów, dzięki czemu powstają produkcje filmowe, imprezy kulturalne.

Nauczyciele i szkoleniowcy:

- Trenerzy - świadczą usługi szkoleniowe. Wykorzystują wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, informatyki, public relations. Trener informuje pracowników o produktach, prowadzi szkolenia dla nowych pracowników, informuje o firmie, procedurach.

- Nauczyciele - ktoś musi edukować kolejne pokolenia!

Hotelarze:

- Organizator usług hotelarskich - analizuje rynek pod względem popytu, zapewnia jak najlepszej jakości usługi hotelarskie, organizuje konferencje i kongresy, sprzedaje usługi turystyczne. Aby pracować w tym zawodzie należy posiadać wiedzę z zakresu historii, geografii, języka polskiego, znać języki obce, być komunikatywnym. Najlepiej też jest ukończyć kierunek turystyczny w studium bądź na uczelni wyższej. Ktoś kto mieszka na wsi powinien zainteresować się hotelarstwem, bo agroturystyka będzie coraz powszechniejsza.

Kontakt

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Telefon / FAX:

tel.: 91 416-25-03
fax: 91 416-25-03 wew.35