responsive website templates
Europejski Fundusz Społeczny

Szkolny Ośrodek Kariery

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywni i kompetentni

Preferencje pracodawców

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy rozpoczyna się już w czasie edukacji na poziomie szkoły średniej, zaś czas studiów to okres intensywnej pracy nad zdobyciem potrzebnych kwalifikacji i kształtowania kluczowych umiejętności. Rozwój społeczeństwa informacyjnego związany jest ściśle z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Jak podkreśla Witold Abramowicz, istotną kwestią w tym rozwoju jest edukacja i stąd "wykształcenie społeczeństwa nie może być traktowane wyłącznie jako indywidualna sprawa uczącego się, tylko jako strategiczne zadanie dla państwa”.

Współczesna szkoła, chcąc kształcić obywateli informujących się, komunikujących i uczących się przez całe życie, musi skupić się na kształceniu pracy zespołowej: definiowaniu wspólnych celów, negocjowaniu, odpowiedzialności, terminowości i lojalności wobec grupy. Ponadto, w szkole powinno się rozwijać umiejętności i wiedzę przydatne do zatrudnienia na współczesnym, bardzo wymagającym rynku pracy oraz w nowo kreowanych zawodach.

Podstawowym warunkiem funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego jest umożliwienie obywatelom ciągłego kształcenia się. Współczesne wyzwania stojące przed systemami edukacji odnoszą się do kluczowych kompetencji, czyli takich, które są szczególnie ważne dla sprawnego funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Należą do nich (wg OECD) m.in.:
- planowanie, organizowanie i kontrola własnego uczenia się, 
- skutecznie komunikowanie się, 
- efektywna praca w zespole, 
- kreatywne rozwiązywanie problemów, 
- sprawne posługiwanie się komputerem i nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. 

W zglobalizowanej gospodarce sieciowej, którą charakteryzuje przede wszystkim dynamizm, wysoka konkurencyjność czy indywidualizacja oferty, kształcenie także nabiera nowego charakteru. Niektórzy autorzy zauważają, że współcześnie oferta edukacyjna powinna zawierać kształcenie za pomocą metod szybkiego zdobywania umiejętności adaptowania się do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Szczególnie w sytuacji, gdy coraz częściej mówi się o e-biznesie czy wirtualnej przedsiębiorczości. Umiejętności poruszania się i operowania w tym środowisku muszą opanować wszyscy, którzy myślą o założeniu własnego biznesu, którzy chcieliby zaistnieć w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

Wiedza na temat wymagań współczesnego pracodawcy względem potencjalnych kandydatów do pracy jest ważnym elementem nie tylko w wyborze zawodu, ale również kierunku studiów i uczelni (np. pod kątem jej nowoczesności, stosowanych metod dydaktycznych, prestiżu itp.). Zespół ds. Badania Potrzeb WSIiZ we współpracy z Biurem Karier i Instytutem Gospodarki, prowadząc od ponad 10 lat badania rynku pracy, skonstruował sylwetkę idealnego kandydata na podstawie analizy ofert pracy i badano pracodawców podkarpackich. W wyniku analizy 215 ofert pracy zgłoszonych do Biura Karier wskazano na poszukiwane tą formą rekrutacji zawody, a także profil kandydata do pracy.

Branże

Wśród branż, w których poszukiwani byli pracownicy w 2010 r., przeważały: informatyka/telekomunikacja, przemysł/produkcja, usługi i biura doradztwa personalnego. Tendencja ta nieco zmieniła się w porównaniu z rokiem ubiegłym - wówczas najchętniej poszukującą pracowników branżą była branża finansów.

Tab. 1. Branże, w których poszukiwani byli pracownicy

Poszukiwane zawody

Wśród najczęściej poszukiwanych zawodów w ubiegłym roku znalazły się: informatyk, programista, specjaliści z różnych dziedzin, kierownicy i doradcy klienta. W porównaniu z wcześniejszym rokiem zwiększyło się zapotrzebowanie na zawody związane z nowoczesnymi technologiami.

Tab. 2. Zawody, w których poszukiwani byli pracownicy

Cechy kandydata do pracy

Dla większości pracodawców wykształcenie, płeć czy doświadczenie nie było istotnymi elementami, które eliminowałyby potencjalnych kandydatów do pracy. 44,2% z nich w swoich ogłoszeniach nie zawarło informacji o wymaganym wykształceniu, zaś 24,7% oczekiwało od kandydatów wykształcenia wyższego (w poprzednim roku 22% ofert skierowanych było do tychże osób). W co piątym ogłoszeniu poszukiwano do pracy studentów.

Preferowane wykształcenie kandydatów do pracy

W 57% ofert pracy doświadczenie zawodowe kandydatów nie było koniecznym warunkiem podjęcia pracy (w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł odsetek ofert pracy z brakiem wymaganego doświadczenia). Doświadczenie wskazywane było szczególnie w ofertach pracy dla specjalistów, finansistów i analityków. Natomiast w ofertach dla pracowników biurowych nie znajdowała się wzmianka o konieczności posiadania doświadczenia.

Preferencje dotyczące doświadczenia kandydatów do pracy

W 7 ofertach znalazły się informacje o preferencjach dotyczących płci kandydatów pomimo tego, że jest to prawnie zabronione. Do cech idealnego kandydata do pracy pracodawcy poszukujący pracowników w ubiegłym roku zaliczyli przede wszystkim wiedzę specjalistyczną, komunikatywność, obsługę programów informatycznych i samodzielność. Nie bez znaczenia jest też dyspozycyjność i posiadanie prawa jazdy. Pracodawcy stawiali przede wszystkim na umiejętności komunikacyjne i obsługę programów informatycznych.

Wymagania

Znajomość języków obcych

W analizowanych ofertach pracy pojawiały się wymagania dotyczące znajomości głównie języka angielskiego (w 47 ofertach wymagany był na poziomie co najmniej dobrym). 12 pracodawców poszukiwało kandydatów, którzy posługiwali się językiem niemieckim, 7 - francuskim, 5 - hiszpańskim i po 2 pracodawców preferowało język rosyjski i włoski. Preferencje co do wymagań dotyczących znajomości języka obcego nie zmieniły się, biorąc pod uwagę badania z poprzedniego roku.

Znajomość języków obcych

Czas, miejsce i forma zatrudnienia

Pracodawcy oferowali w zeszłym roku głównie pracę na czas określony (64,8% ofert). Większośd ofert dotyczyła umowy o pracę (66,7%), 29, 8% – umowy-zlecenia i 3 ogłoszenia oferowały zatrudnienie w oparciu o umowę o dzieło.

Czas, miejsce i forma zatrudnienia

Kontakt

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Telefon / FAX:

tel.: 91 416-25-03
fax: 91 416-25-03 wew.35