free html templates
Europejski Fundusz Społeczny

Szkolny Ośrodek Kariery

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywni i kompetentni

Co zrobić, aby dostać się
na 5-miesięczny staż
do unijnych instytucji?

Co roku Polacy mogą ubiegać się o wyjazd na staż do instytucji unijnych. Terminy nadsyłania aplikacji to koniec marca oraz września każdego roku. Najwięcej stażystów przyjmuje najbardziej rozbudowana z unijnych instytucji, czyli Komisja Europejska, ale do wyboru jest też Parlament Europejski czy Sekretariat Generalny UE. Staże w Komisji Europejskiej organizowane są 2 razy do roku, trwają 5 miesięcy. Podstawowymi wymaganiami są: wyższe wykształcenie (w tym również licencjat), wiek do 30 lat oraz obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub stowarzyszonego. Celem stażu jest zapoznanie uczestników z ogólnymi ideami integracji europejskiej, praktycznymi aspektami pracy w instytucjach unijnych, zasadami funkcjonowania agend UE.

Komisja Europejska

Komisja Europejska organizuje staże już od ponad 40 lat. Trwają one 3-5 miesięcy. KE wymaga od kandydatów spełnienia następujących wymogów: dyplomu licencjata lub inżyniera, kandydat nie otrzymywał wcześniej grantu stażowego i nie był zatrudniony za wynagrodzeniem dłużej niż 4 tygodnie w innej instytucji unijnej lub Parlamencie Europejskim, bardzo dobrej znajomości języka roboczego Unii (angielskiego, francuskiego, niemieckiego), bardzo dobrej znajomości drugiego języka Wspólnot Europejskich, np. polskiego.

Więcej na stronie: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm.

Rada Unii Europejskiej

Zgłoszenia do udziału w stażach są przyjmowane do 1 września roku poprzedzającego jego odbycie. O staże mogą się ubiegać osoby z dyplomem licencjata lub inżyniera. Sekretariat Rady UE organizuje też nieodpłatne staże dla studentów III, IV lub V roku, dla których zaliczenie tego rodzaju praktyk jest wymagane w programie studiów. Aby zgłosić swoją kandydaturę na staż w Radzie UE, należy pobrać ze strony Biura Staży Rady formularz aplikacyjny w języku angielskim albo francuskim, wypełnić go, a następnie dołączyć do niego kopie wymaganych dokumentów i wysłać na właściwy adres przed 1 września roku poprzedzającego odbycie stażu. W aplikacji należy podać, w jakim departamencie chcesz odbyć staż.

Więcej na stronie: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=321&lang=PL

Parlament Europejski

Parlament Europejski oferuje kilka rodzajów staży:
- staże płatne w opcji ogólnej i dla dziennikarzy, tłumaczy pisemnych i (w ograniczonych zakresie) ustnych, osób niepełnosprawnych,
- staże niepłatne dla studentów i absolwentów oraz tłumaczy pisemnych.

Parlament wymaga od kandydatów obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE, bardzo dobrej znajomości jednego z języków roboczych Unii, pełnoletniości. O staż nie mogą się starać osoby, które odbyły płatne praktyki w innej unijnej instytucji.

Płatne staże to inaczej stypendium im. Roberta Schumana w opcji ogólnej i dziennikarskiej. Trwają 5 miesięcy – zaczynają się 1 marca i 1 października każdego roku. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną. Zapisy na staże w edycji wiosennej są przyjmowane od 15 sierpnia do 15 października roku poprzedzającego, a na edycję jesienną – od 15 marca do 15 maja tego samego roku. O niepłatne staże można ubiegać się już po maturze, w trakcie trwania studiów lub po ich ukończeniu. W pierwszej kolejności są one przyznawane osobom, dla których staż jest wymagany programem studiów. Niepłatne staże w PE trwają 1-4 miesięcy. Rozpoczynają się co roku 1 stycznia, 1 maja i 1 września. Ostateczna data zgłoszenia mija trzy miesiące przed rozpoczęciem danej tury staży.

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał organizuje płatne staże trwające do 5 miesięcy. Co roku odbywają się w okresach od 1 marca do 31 lipca i od 1 października do 28 lutego. Kandydaci powinni posiadać dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (ze specjalizacją prawniczą) oraz dobrze znać język francuski. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 maja na jesienną edycję oraz do 1 października na edycję wiosenną. Należy pobrać ze strony internetowej formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, a następnie wysłać wraz wymaganymi załącznikami (szczegółowym życiorysem, kopią dyplomu, zaświadczeń) pocztą na adres: Division du personnel de la Cour de justice des Communautés européennes (Wydział Kadr Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich).

Więcej na stronie: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

Wybrane programy staży i praktyk zagranicznych oraz organizacje międzynarodowe

Młodzież z Polski może również w ramach środków unijnych wyjeżdżać na programy praktyk, staży zawodowych do firm UE.

Przykładem takich programów i organizacji międzynarodowych są m.in.:

Program Erasmus - stypendia dla studentów, wykładowców, jak i pracowników administracyjnych. Program finansuje staże, szkolenia, seminaria oraz warsztaty. Każdego roku na stypendia wyjeżdża blisko 120 tys. studentów i 18 tys. wykładowców. W ciągu 20 lat z Programu skorzystało ponad 1,5 mln studentów. Budżet Programu wynosi 2,78 mld euro,

Program Grundtvig - wspiera edukację dorosłych, finansuje projekty edukacyjne i partnerskie sieci organizacji, indywidualne wyjazdy szkoleniowe, kursy, konferencje, staże i seminaria edukatorów osób dorosłych i nauczycieli. Budżet Programu to ponad 278 mln euro,

Program Leonardo da Vinci - wspiera kształcenie zawodowe, finansuje zagraniczne praktyki uczniów szkół zawodowych, bezrobotnych, młodzieży wchodzącej na rynek pracy i młodych pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje. Budżet Programu wynosi ponad 1,74 mld euro,

AISEC - organizacja pozarządowa prowadzona przez studentów. Jest obecna w 107 krajach na świecie i liczy 50 tys. aktywnych członków. W ramach AIESEC młodzież tworzy i prowadzi projekty o różnorodnej tematyce, m.in. z zakresu marketingu, technologii informacyjnych, edukacji międzykulturowej itp. Organizacja daje również możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną, wzięcia udziału w międzynarodowych konferencjach. Gwarantuje:
- przygotowanie do wyjazdu,
- pomoc w załatwieniu formalności,
- zakwaterowanie i organizację czasu wolnego podczas praktyki (od 6 tygodni do 8 miesięcy)

Amicus - wsparcie mogą otrzymać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, których podstawą działalności jest wolontariat młodzieży. Celem programu jest propagowanie umiędzynarodowienia uczestnictwa młodzieży w służbie obywatelskiej i wolontariacie, pomoc w tworzeniu europejskich ram dla poprawy wzajemnej wymienności oferty służby obywatelskiej i wolontariatu młodzieży dostępnej w państwach członkowskich, przeprowadzenie prób i oceny na podstawie konkretnych projektów współpracy europejskiej (w wymiarze międzynarodowym) w dziedzinie służby obywatelskiej i wolontariatu młodzieży.

Kontakt

Biuro Projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino

Telefon / FAX:

tel.: 91 416-25-03
fax: 91 416-25-03 wew.35